BTK73.DK -

btk73.dk - Kolding - BordtennisKlub anno 1973

Vedtægter BTK73


§ 1: Klubbens navn er BTK 73 – hvilket er en forkortelse af Bord-Tennis Klubben af 1973 Kolding.
Stiftet den 1.8.1973. Hjemstedskommune: Kolding.

§ 2: Klubbens formål er at virke for bordtennisspillets fremme.

§ 3: Klubben er tilsluttet Jydsk Bordtennis Union(JBTU), Dansk BordTennis Union(DBTU), Danmarks Idræts- Forbund(DIF) og Danske Gymnastik – og Idrætsforeninger(DGI) samt Kolding Idrætsråd, og er underkastet ovennævnte organisationers love og regler.

§ 4: Stk. 1: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt i august/september måned.
Stk. 2: Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt til hvert enkelt medlem senest 14 dage før dens afholdelse.
Stk. 3: Forslag som ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte medlemmer.
Stk. 5: Stemmeberretiget er bestyrelsen og alle fremmødte medlemmer, der har opfyldt deres økonomiske forpligtelser overfor klubben.
Stk. 6: Valgbar til bestyrelsen er medlemmer som er fyldt 16 år.

§ 5: Stk. 1: Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Turneringsledernes beretning
4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse – 7 medlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.

Stk. 2: Der vælges under pkt. 6 en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af formand, kasserer, sekretær, 1. turneringsleder, 2. turneringsleder samt 2 menige medlemmer, som efter generalforsamlingen konstituerer sig selv.
Formand, kasserer, 1. turneringsleder og 2. turneringsleder vælges forskudt for 2 år ad gangen. Øvrige medlemmer for 1 år ad gangen.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 3: Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt der fremsættes ønske herom.
Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle valg ved simpelt flertal – valgt er den/de som opnår flest stemmer.
Stk. 5: Vedtægterne kan alene ændres såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for.

§ 6: Ekstraordinær generalformaling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet – eller efter skriftlig begæring fra mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Indkaldelsen sker i lighed med § 4.2.

§ 7: Stk. 1: Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubben og afgør alle spørgsmål, der ikke som følge af deres ekstraordinære beskaffenhed, bør forelægges generalforsamlingen.
Stk. 2: Foreningen tegnes af formanden.
Stk. 3: Bestyrelsen kan uddelegere tegningsret i forhold til kassererens funktioner til denne, idet denne uddelegering også omfatter muligheden for at kassereren må benytte PC-Bank/NetBank til klubbens daglige pengetransaktioner

§ 8: Foreningens regnskabsår går fra den 1.7.-30.6.

§ 9: Stk. 1:Foreningens medlemmer eller bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue. Dog kan der om nødvendigt optages et lån på max. kr. 3.000,00 for hvilket bestyrelsen hæfter.
Stk. 2: Udover betaling af kontingent har klubbens medlemmer ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen.
Stk. 3: Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.
Stk. 4: Alle kan være medlem af foreningen, idet eneste forudsætning er, at det til enhver tid vedtagne kontingent/og andre udgifter betales rettidigt.
Der skal foreligge underskrevet indmeldelsesblanket på samtlige medlemmer.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, såfremt vedkommende ikke har overholdt klubbens ordensreglement.

§ 10: Stk. 1: Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af deltagerne på to hinanden følgende generalforsamlinger(ordinær/ekstraordinær) stemmer herfor, og indkaldelse sker ifølge § 4 og 6.
Stk. 2: Ophører klubben med at eksistere eller udmelder den sig af de organisationer, den er tilsluttet, skal den til disse aflevere herfra modtagne ejendele.
Stk. 3: Udover de i stk. 2 nævnte ejendele, opbevares klubbens aktiver indtil bordtennissporten genoptages i BTK 73 regi.

Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 17.9.2002

Allan K. Pedersen, Revisor
Kaj Olsen, Formand