BTK73.DK -

btk73.dk - Kolding - BordtennisKlub anno 1973

Norm- og værdisæt


– Det står BTK 73 for
BTK73’s bestyrelse har udarbejdet et norm- og værdisæt, som gerne skulle være kendetegnende for klubbens medlemmer, trænere og ledelse. Disse er gældende både i klubbens egne lokaler, og når man repræsenterer klubben udadtil – i alle sammenhænge, herunder ved stævner, i holdturneringer m.v.:

Medlemsforpligtelser:

 • BTK 73 tager sig pænt af nye medlemmer, der kommer til klubben og hjælper dem tilrette.
 • BTK 73’s medlemmer skal alle bidrage til et positivt fællesskab.
 • Et medlem byder altid gæster og modstandere pænt velkommen i klubben.
 • Som medlem af BTK 73 har alle pligt til at skride ind over for usportslig optræden.
 • En god klubkammerat respekterer sine kammerater såvel som sine modstandere, og udtaler sig aldrig nedsættende om dennes spillestil eller kvaliteter.
 • Medlemmerne deltager aktivt i klubbens aktiviteter, træning mv.
 • Medlemmerne hjælper til ved klubbens arrangementer. Disse er en vigtig del af klubbens image og økonomi.
 • For BTK 73 er det vigtigt at vinde… men ikke for enhver pris.
 • En spiller, der ikke er så stærk, kan sagtens være en rigtig god klubkammerat.
 • BTK 73 accepterer ikke ”vold” mod klubbens inventar herunder spark eller slag mod bander, borde mv.
 • BTK 73 accepterer ikke en hver form for overtrædelse af alm. dansk lovgivning i relation til klubinventar eller medlemmer. Herunder enhver form for vold eller tyveri.
 • BTK 73 accepterer ikke diskrimination af race, køn eller udseende.
 • Ved deltagelse i holdturnering har man pligt til selv at sørge for transport og deles om udgifterne.
 • Kan dette ikke efterleves kan man desværre ikke spille på et af klubbens hold.

Ledelse og træneres forpligtelser:

 • Klubbens trænere står som et godt eksempel for ungdomsspillerne og andre medlemmer. De er valgt til også at repræsentere klubbens ledelse og holdninger.
 • BTK 73 vil gerne inddrage forældrene i klubbens arbejde, så også de er med i det positive fællesskab, og vil tage ansvar og deltage i sit barns spillemæssige udvikling.
 • Når en spiller/leder repræsenterer klubben udadtil, skal denne agere herefter.
 • BTK 73’s ledelse synliggør løbende mål for klubben
 • BTK 73’s ledelse har pligt til at sikre at der stilles de korrekte midler til rådighed, for at mål kan opfyldes,
 • som f.eks. tilbud om træning af de forskellige niveauer i klubben.
 • Herunder naturligvis med hensyntagen til klubbens økonomiske situation.

Udtagelse af spillere til holdturnering:

 • Besluttes af bestyrelsen i samarbejde med turneringslederen og udtagelsesudvalget.
 • (Udtagelsesudvalget repræsenteres i sæson 2012-2013 af bestyrelsesmedlem Henri Rix, turneringsleder Steen Haaning, spillerrepræsentant Sune H. Svensson).
 • Kun de spillere der senest ved generalforsamlingen har givet tilsagn om at spille turnering deltager ved udvælgelsen.
 • Som udgangspunkt til udvælgelsen anvendes følgende parametre:
 • – sidste års resultat og indsats i turneringen.
 • – aktuel træningsindsats
 • – sportslig optræden
 • – ratingtal
 • – indbyrdes styrke, mv.
 • Vi kan ikke alene anvende ratingtal, da denne ikke nødvendigvis giver et korrekt billede af en spillers formåen i turneringen. Spillere der deltager meget i stævner ligger generelt højere i rating.
 • Ved tilgang af nye spillere midt i sæsonen og disse ønsker at deltage i turneringen gælder det at klubskiftereglerne skal være opfyldt, man skal have overstået evt. karantæne, betalt kontingent og oprettet i licenssystemet med et ratingtal der angiver ens spillestyrke. Det er udvalget og bestyrelsen der afgør hvornår en ny spiller kan være til rådighed for holdene.
 • Bestyrelsen ønsker i lighed med andre af de større klubber at der tilstræbes at være 4-5 spillere på 3-mands-hold da vi erfaringsmæssigt ved at der gennem en sæson opstår problemer med at stille hold specielt i 2.halvdel af sæsonen, hvor der er vinterferie og sæson for influenza mv.
 • Når spillerne er udtaget, udvælges en holdleder for hvert hold som kontaktperson. Holdlederen har desuden ansvar for at organisere holdet fra kamp til kamp i samarbejde med turneringslederen og udtagelsesudvalget.
 • Forekommer der uoverensstemmelser er det turneringslederen der tager afgørelsen evt. i samråd med bestyrelsen.

Rygepolitik:
• Da klublokalet ligger i en kommunal ejendom gælder rygepolitikken for en sådan.
• Dvs. at rygning i bygningen og herunder klublokalet er forbudt.
• Evt. overtrædelse straffes først med en advarsel og herefter med bortvisning i en af bestyrelsen fastsat periode.

Alkohol, narko, doping politik:
• Indtagelse af alkohol i klubbens lokaler skal ske med måde, og uden at det er til gene for andre.
• Indtagelse af alkohol accepteres ikke i de tidsrum hvor børne- og ungdomsspillere befinder sig i klublokalerne.
Dette gælder for alle (ledere, spillere, trænere, forældre og tilskuere).
• Overtrædelse medfører bortvisning iht. bestyrelsens afgørelse.
• Alkohol tillades i klublokalet i forbindelse med diverse sammenkomster (julefrokost, afslutning mv.), som er godkendt af bestyrelsen og under bestyrelsens observation.
Hvis der i forbindelse med disse sammenkomster deltager unge under 18 år vil forældrene skriftligt blive informeret om at der vil være alkohol tilstede ved arrangementet, men at der naturligvis ikke serveres alkohol til unge under 18 år.
• Indtagelse af narko, euforiserende stoffer samt forbudte dopingmidler i klubben accepteres ikke, og vil blive straffet med omgående udvisning af klubben på ubestemt tid iht. bestyrelsens afgørelse.
• Kommer klubben i en situation, hvor vi konstaterer at et medlem har et problematisk forbrug af alkohol eller narko mv. kontakter bestyrelsen Kolding Misbrugscenter på tlf. 79 79 76 00 for at få råd og vejledning til hvordan klubledelsen kan tale med vedkommende om problemet.
• Herefter indkaldes medlemmet til et møde med en mindre gruppe af bestyrelsen for at få klarlagt hændelsen. BTK 73 vil være behjælpelig med at få medlemmet til at modtage rådgivning og behandling, og går gerne med medlemmet til Misbrugscenteret eller egen læge.
Hvis medlemmet på ingen måde ønsker at samarbejde kan eksklusion komme på tale.
BTK 73 vil gøre sit yderste for at beholde medlemmet i klubben, da klubsammenholdet og de sportslige aktiviteter i sig selv er en god behandling for medlemmet.

Oprydning
Når lokalerne efterlades skal der være ryddet op. Det er den almindelige holdning at hver mand er ansvarlig for sin del af “læsset”… herunder…
• Man lader ikke egne flasker eller andet stå fremme, man rydder op straks.
• Man samler bolde op når man er færdig med at spille
• Der skal ikke ligge noget og ”flyde” overhovedet, lokalet afleveres i samme stand som ved start.
• Har man brugt service så vasker man det op med det samme

Bortvisning og eksklusion
Et seniormedlem kan bortvises eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter (norm- og værdisæt), eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser.
Såvel i sager om bortvisning som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse med mindre der er tale om et ungdomsmedlem og følgende procedure er fulgt:
1. Træneren har gentagne gange irettesat spilleren og forklaret hvad der skal rettes.
2. Har pkt. 1 ikke sikret en ønsket opførsel kontaktes forældrene og det aftales med disse om ungdomsspilleren skal have en ekstra chance.
3. Har pkt. 2 ikke sikret en aftalt deltagelse meddeles forældrene at spilleren desværre ikke længere kan deltage i træning i indeværende sæson. Det aftales typisk at spilleren er velkommen til at deltage igen i den efterfølgende sæson.
4. I processen fra pkt. 1 til 3. er det helt afgørende at spilleren behandles sobert så et evt. ”nederlag” undgås og spilleren har forstået hvorfor han/hun ikke længere kan deltage i træningen, samt at der er mulighed for at prøve igen