BTK73.DK -

btk73.dk - Kolding - BordtennisKlub anno 1973

Generalforsamling 2015

Oprettet: august 11, 2015  
Kategori Nyheder fra BTK73

Du/I indbydes hermed til generalforsamling tirsdag d. 8. sept. 2015 kl. 19.30 i klublokalet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Turneringsledernes beretning
4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse ifølge klubbens vedtægter
Kasserer Jan Andersen genopstiller ikke
Bestyrelsen foreslår Frederik Andersen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastsættelse af klubbens kontingent’
9. Eventuelt Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte medlemmer.
Simpel flertal er afgørende på generalforsamlingen.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest otte dage før
generalforsamlingen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for BTK 73

Comments are closed.